Skip to content

Economische maatregelen gevolgen Covid-19-virus

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet een groot aantal maatregelen afgekondigd om de economische effecten van het Covid-19-virus (Coronavirus) zo veel mogelijk te verzachten.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen

Uitgangspunt hierbij is om de economische bedrijvigheid in Nederland (ondernemingen en werkenden) zoveel mogelijk in stand te houden.
Het gepubliceerde pakket biedt zekerheid voor de eerstkomende drie maanden. In beginsel is er geen financieel plafond. Er is in eerste instantie € 90 miljard beschikbaar.

Het gepubliceerde pakket is een eerste stap. Het kabinet heeft het voornemen het pakket aan te passen of uit te breiden aan de situaties in de komende maanden. Hiertoe blijft er nauw overleg met ondernemersorganisaties, sociale partners en banken.

De maatregelen gelden voor werkgevers, werknemers en ondernemers (Ondernemers en zzp’-ers). In het persbericht (en alle daarna volgende toelichtingen) zijn de volgende maatregelen aangekondigd.

 1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
 2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
 3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
 4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
 5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
 6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
 7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
 8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)

In deze speciale CFP Actueel nieuwsbrief worden de maatregelen (met uitzondering van maatregel 7) toegelicht. Onder het kopje ‘Diversen’ staan nog enkele aanvullende zaken vermeld.

Tegemoetkoming loonkosten (maatregel 1)

Doelgroep: Ondernemer

Het kabinet heeft de werktijdverkorting-regeling (Wtv-regeling) per direct ingetrokken en vervangen door een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De regeling houdt in dat een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten kan aanvragen.

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Hieronder volgen enkele voorbeelden van hoe de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming uitwerkt:

 • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Verder zijn er de volgende voorwaarden:

 • De werkgever blijft de werknemers 100% doorbetalen.
 • De werkgever zegt toe dat hij géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan zal vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming wordt ontvangen.
 • Voor grote aanvragen moet een accountantsverklaring worden bijgesloten. Het begrip ‘groot’ is (nog) niet ingevuld.

Deze regeling geldt voor alle bedrijven (met elke omvang) in Nederland. Parallel worden voor Caribisch Nederland maatregelen uitgewerkt die passen bij de problematiek en lokale context van deze eilanden.

Voor wie?
De tegemoetkomingsregeling geldt voor vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden. Uitzendbureaus kunnen voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn ook een aanvraag indienen.
Over een regeling voor werknemers met een ‘nul-uren-contract’ is nog niets bekend.

Hoe aanvragen?
Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen voor de Wtv-regeling meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.
De uitvoering ligt in handen van het UWV. https://www.uwv.nl/werkgevers/actueel/noodfonds-overbrugging-werkgelegenheid-now.aspx

Verder wordt het aanvraagproces, door loskoppeling van de WW, sterk vereenvoudigd, en worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd.

Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (maatregel 2)

Doelgroep: Ondernemer en zzp’er

Het kabinet wil zelfstandige ondernemers ondersteunen, zodat zij daarna hun bedrijf kunnen voortzetten. Er komt een tijdelijke voorziening voor ten minste drie maanden voor inkomensondersteuning voor zelfstandig ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten, waaronder zzp’ers. Deze voorziening is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), maar op punten worden de voorwaarden tijdelijk versoepeld. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Het kabinet doet een oproep aan zelfstandig ondernemers om slechts gebruik te maken van de regeling indien dat nodig is.

De ondersteuning heeft de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. Voor beide regelingen geldt:

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent, wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is. Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Er kan met voorschotten worden gewerkt.
 • Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

De uitkering voor levensonderhoud
Deze uitkering vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal circa € 1.500 per maand (netto). De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt. De ondernemer weet dus zeker dat deze niet later hoeft te worden terugbetaald.

Lening voor bedrijfskapitaal
Op deze faciliteit kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. Het gaat om een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt, worden gehanteerd.

Fiscale tegemoetkomingen (maatregel 3)

Doelgroep: Ondernemer en zzp’er

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/belastingmaatregelen

Uitstel van betaling en verzuimboetes
Ondernemers (inclusief zzp’ers) krijgen de mogelijkheid tot bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Ondernemers kunnen met een brief uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst. In de brief moet de ondernemer uitleggen hoe hij door de uitbraak van corona in betalingsproblemen is gekomen. Bovendien moet een ‘verklaring van een derde- deskundige’ binnen 4 weken worden ingediend nadat het verzoek tot uitstel is aangevraagd. De voorwaarden van de verklaring zijn nog niet bekend. Een derde- deskundige is:

 • Een externe consultant
 • Een externe financier
 • Een brancheorganisatie
 • De eigen accountant of fiscaal dienstverlener

Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers per direct uitstel van betaling. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats.

Bovendien zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of niet invorderen.

Invorderingsrente en belastingrente
De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Verlagen voorlopige aanslag
Ondernemers (inclusief zzp’ers) die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen op de gebruikelijke wijze een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. In de situatie dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die de ondernemer in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald, wordt het verschil teruggestort.

Energiebelasting
Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen.

Tegemoetkomingen kredietverlening (maatregel 4, 5 en 6)

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Doelgroep: Ondernemer en zzp’er

Het ministerie van EZK staat, via de BMKB, borg voor de kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.
De omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB wordt versneld verruimd (vanaf 16 maart 2020) van 50% naar 75%. Deze tijdelijke regeling zal ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courant-kredieten met een looptijd tot twee jaar.
De BMKB is toegankelijk voor bedrijven die vallen onder de mkb-definitie. Het grootbedrijf valt hier buiten, evenals natuurlijke personen. Zzp’ers kunnen gebruik maken van het BMKB als zij een rechtspersoon bezitten zoals eenmanszaken, vof’s en bv’s. Bepaalde bedrijfsgroepen en financieringsdoelen zijn tevens uitgesloten van de borgstellingsregeling, zoals bijvoorbeeld landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed. Voor boeren en tuinders met liquiditeitsproblemen kan de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) uitkomst bieden (zie hierna). https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/overzicht-specifieke-regelingen-landbouw–tuinbouw–en-visserijsector

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling)
Doelgroep: Ondernemer

Met de GO-regeling helpt ministerie van EZK zowel het mkb als (middel)grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, vanaf € 1,5 miljoen tot (op dit moment) maximaal € 50 miljoen per onderneming.
Het kabinet verhoogt het garantieplafond van de GO van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. De maximale GO-faciliteit per onderneming zal tijdelijk substantieel worden verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Deze verruiming zal binnen een week worden geëffectueerd. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/garantie-ondernemingsfinanciering- go

Qredits
Doelgroep: Ondernemer en zzp’er

Qredits heeft in de afgelopen jaren ongeveer 20.000 starters en/of ondernemers uit het kleinbedrijf gefinancierd. Qredits verstrekt financieringen tot € 250.000.
Het kabinet is bereid Qredits financieel te ondersteunen met een bedrag van maximaal € 6 miljoen. Deze ondersteuning zal in beginsel gelden voor een termijn van negen maanden.

De maatregel geldt uitsluitend voor corona-gerelateerde aanvragen. Qredits zal hiervoor een adequate toets ontwikkelen.
De in aanmerking komende ondernemingen zullen worden ondersteund door een uitstel van aflossing voor de duur van zes maanden en de automatische verlaging van de rente gedurende deze periode naar 2%.
Met deze maatregel wordt verwacht dat Qredits 3.000 tot 6.000 ondernemingen kan faciliteren. De openstelling van deze crisismaatregel loopt tot eind mei 2020. https://qredits.nl

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)
Doelgroep: Ondernemer

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen. De regeling staat open tot 1 april 2021. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstellingskrediet-voor-de- landbouw-bl

Compensatieregeling getroffen sectoren (maatregel 8)

Doelgroep: Ondernemer en zzp’er

Er komt een tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Dit als noodvoorziening op de overige maatregelen.

Het gaat hier in het bijzonder om eet- en drinkgelegenheden en andere etablissementen die het grootste deel van hun activiteiten noodgedwongen moeten staken zoals schoonheidssalons en andere die mogelijk in de problemen komen vanwege de 1,5 meter afstandseis. Voorwaarde is dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis.

De tegemoetkoming betreft een eenmalig forfaitair bedrag van € 4.000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De tegemoetkoming en voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.

Diversen

Bijdrage kinderopvang
Ouders die normaliter kinderopvang gebruiken, moeten de gehele factuur aan de kinderopvang blijven voldoen, ook als zij op dit moment niet van opvang gebruik kunnen maken. Voor ouders betekent het doorbetalen dat het recht op kinderopvangtoeslag blijft bestaan en dat de plek in de kinderopvang, wanneer deze weer regulier opengaat, behouden blijft. Een deel van de factuur heeft betrekking op de eigen bijdrage die ouders betalen. De inzet van het kabinet is om deze kosten zoveel mogelijk te compenseren. Verder informatie volgt zo snel mogelijk.

Pensioenopbouw en tijdelijke arbeidsduurverkorting
Gedurende de periode van tijdelijke arbeidsduurverkorting in verband met het coronavirus kunnen zich met name de volgende situaties voordoen.

 • Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking geheel in stand blijft. In dat geval blijft er gewoon sprake van pensioengevende diensttijd. Dat hierbij sprake kan zijn van een lager pensioengevend loon hoeft geen probleem te zijn mits sprake is van een gebruikelijke loonsverlaging. Bij een gebruikelijke loonsverlaging kan de pensioenopbouw worden voortgezet over het loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.
 • Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking (gedeeltelijk) tijdelijk wordt beëindigd.
  Als de werknemer een inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering ontvangt (denk aan een WW-uitkering), is er sprake van pensioengevende diensttijd. De pensioenopbouw mag worden voortgezet op basis van het pensioengevend loon dat voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting werd genoten.
 • Arbeidsduurverkorting waarbij geen sprake is van onvrijwillig ontslag of er geen inkomensvervangende, loongerelateerde uitkering wordt ontvangen. In dat geval kan er onder voorwaarden gebruik gemaakt worden van de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw.

Vrijblijvend kennismaken?

Daphne Alon
Belastingadviseur/Financieel Planner
daphne-alon-570x570
Ander nieuws

Boekhouding

Wij helpen niet alleen met de dagelijkse facturen, maar ook met de omzet- en inkomstenbelasting. En op basis van je

Binnenkort krijgt elke woningbezitter de nieuwe WOZ-waarde van zijn woning toegestuurd.

Deze waarde kan te hoog zijn vastgesteld door de gemeente. Mocht dat zo zijn, dan kan Poundwise kosteloos namens jou

Aangifte doen – Belastingaangifte wordt bespaarplan

In deze nieuwsbrief vind je uitgebreide informatie over jouw belastingaangifte(n) over het jaar 2023. We geven antwoord op vragen over